Schulelternrat

Vorsitzende des Schulelternrates:

Elternvertreter der einzelnen Klassen:

 
1a V Stv
1b V Stv
1c V Stv
2a Frau Matschy V Frau Gundermann Stv
2b Frau Mika V Herr Schlegel Stv
3a V Stv
3b V Stv
3c V Stv
4a Herr Bruns V Frau Pfeiffer-Hellmold Stv
4b Frau Dödtmann V Frau Pophal-Suhr Stv